กระบวนงานการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลของนักเรียนนายเรือ

 

องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของหน่วยในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นข้อมูลเฉพาะ  ติดต่อ รร.นร.