มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ

มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ

การประเมินผลการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการมุ่งตรวจสอบหรือจับผิดการปฏิบัติ แต่มีเป้าประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงเป็นการศึกษาว่าในการปฏิบัติมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป
สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำ สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามนี้
มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ