คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.ห้องปฏิบัตการ กววศ.ฝศษ.รรนร.

๑.ชื่อ-สกุล  พันจ่าเอก สมชาย  แดงสม  ตำแหน่ง จนท.ห้องปฏิบัติการ กววศ.ฝศษ.รร.นร.

๒.หน้าที่หลัก

๒.๑ เป็นครูฝึกผู้ช่วยด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง

๒.๒ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์ จัดเตรียมเครื่องมือทดลองในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๒.๓ ดำเนินการช่วยฝึก นนร. ด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ช่วยประเมินผลการฝึกและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

๒.๔ ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง

๓.หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑ ดูแลอาคารสถานที่

๓.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย