คู่มือประจำตำแหน่ง ชอล.กวกด.ฝศษ.รร.นร.

๑. ชื่อ – สกุล   พ.จ.อ.ณัฐกร พันธุ์ภูคำ   ตำแหน่ง   ชอล.กวกด.ฝศษ.รร.นร. 

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่อง  เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ

๒.๒ ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับวิชาการเรือ เดินเรือ

๓. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายจาก รร.นร. และ ฝศษ.รร.นร.

๓.๑ ดูแลรักษา จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์และซ่อมบำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝึกเกี่ยวกับวิชาการเรือและเดินเรือ รวมทั้งเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ ดูแลป้องกันภัยต่างๆ  อันอาจเกิดขึ้นกับพัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบอันได้แก่ การโจรกรรม

๓.๒ สนับสนุนการเรียนการสอนของครู – อาจารย์ ที่สอนวิชาการเรือและเดินเรือ

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ ควบคุมดูแลทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์สาย อล.

๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย