คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe

คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe

เขียนโดย : ร.ท.ประพจน์  หิรัญน้อย ตำแหน่ง นายคลังเครื่องมือเดินเรือ กวกด.ฝศษ.รร.นร.

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องฉายดาวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเปิดใช้งานเครื่องฉายดาว ที่หอดาราศาสตร์ กวกด.ฝศษ.รร.นร. ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหา : เครื่องฉายดาว ที่หอดาราศาสตร์ กวกด.ฝศษ.รร.นร.ได้รับการจัดหา เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากงบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน ใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนของ นนร. รวมถึงการบริการทางวิชาการจากหน่วยนอก เช่น การรับการเยี่ยมชมจากโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ

สำหรับคู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe สามารถศึกษาได้ตาม Link ข้างล่างนี้

คู่มือการใช้งานเครื่องฉายดาวเบื้องต้นโดยโปรแกรม Digital Universe