แบบบันทึกการทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR) เรื่องการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ รร.นร.

วัตถุประสงค์: ทบทวนและศึกษา ข้อดีและข้อผิดพลาด ของการจัดทำวารสารวิชาการด้านวิทยาศาตร์ รร.นร. ใน งป.๖๒ และจดบันทึก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ในการทำวารสารในปีถัดไป

แบบฟอร์ม-AARวาารสาร