ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านครุภัณฑ์ของ รร.นร.

เนื่องจาก รร.นร.ได้มีการจัดหาครุภัณฑ์มาไว้ใช้ในราชการในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการของรับการสนับสนุนจากหน่วยต่ง ๆ ใน ทร. และจัดหาจาก งป.ยอดต่าง ๆ ของ รร.นร. ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านครุภัณฑ์ของ รร.นร. เรื่องการจัดหา และการจำหน่ายออกครุภัณฑ์ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กบ.บก.รร.นร.จึงได้จัดทำขั้นตอนไว้  ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการกับครุภัณฑ์ของ รร.นร.