คู่มือตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

คู่มือตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.พิษณุ  สุริเย  ตำแหน่ง ช่างแผนกช่างปรับ กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑.  ผู้ช่วยเหลือประจำแผนก ดูแลการปฏิบัติของ นนร. ในการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๒.๒.  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓.  ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง

๒.๔.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑.  ผู้ช่วยเหลือประจำแผนก  รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติการทำวัสดุและการปรับแต่ง

๓.๒.  ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๓.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๓.๑. การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR : Self Assessment Report)

๓.๓.๒. การจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)

๓.๓.๓. ลงบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน และเสนอบันทึกการปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์