สื่อการสอนวิชาแคลคูลัส 2

สื่อการสอนวิชาแคลคูลัส 2

 

ทบทวนเรื่องการอินติเกรตทีละส่วน (by part)

 

ทบทวนเรื่องการแทนค่าตรีโกณมิติ (trigonometry substitution)

 

ทบทวนเรื่องการแยกเศษส่วนย่อย (partial fraction)

 

ทบทวนเรื่องการเขียนสมการในพิกัดเชิงขั้ว

 

ทบทวนเรื่องการหาพื้นที่โดยใช้อินติเกรตสองชั้น (double integral)