คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.คลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.(พ.จ.อ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่คลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.(พ.จ.อ.)

ชื่อ-สกุล พ.จ.ต.นพดล  หล้าฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.ปกครองบังคับบัญชากำลังพลในสังกัดชั้น จ.อ.

๒.ควบคุมการเบิก จ่าย ยืม และคืนตำรา

๓.ควบคุม กำกับดูแลงานธุรการ

๔.ควบคุมดูแลทะเบียนครุภัณฑ์ประจำหน่วยทั้งหมด

๕.รักษาความปลอดภัย ความสะอาดของสถานที่

๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๑.กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.คลังชั้น จ.อ.ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.กำกับดูแลการเบิก จ่าย ยืม และคืนตำรา ของ นนร. ข้าราชการ และครู – อาจารย์ รวมทั้งจ่ายตำราให้  มฝ.นนร.ออกฝึกภาคทะเล

๓.ตรวจสอบจำนวนตำราให้เพียงพอต่อการใช้งาน

๔.ดูแลรักษา ซ่อมทำตำราที่ชำรุดให้พร้อมใช้งานเสมอ

๕.กำกับดูแลงานธุรการให้เป็นที่เรียบร้อย

๖.จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ประจำหน่วยให้ถูกต้อง

๗.รวบรวมตำราและเอกสารประกอบการสอน นนร.เพื่อขอเสนอตัดเงิน นนร.เมื่อสิ้นปีการศึกษา

๘.เมื่อ นนร.ทำตำราสูญหายให้ทำรายงานเสนอขอตัดเงินค่าตำราไปยัง กรม นนร.รอ.รร.นร.

๙.ตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑๐.ดูแลตรวจสอบอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของคลังตำราและบริเวณโดยรอบให้เรียบร้อย