คู่มือหน้าที่ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร. (อัตรา จ.อ.)

คู่มือหน้าที่ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร. (อัตรา จ.อ.)

๑.  ดูแลการเบิก จ่าย ยืม และคืนตำรา

๒. เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านธุรการ

๓. รักษาความปลอดภัย ความสะอาดของสถานที่

๔. ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

– ลักษณะงานที่ต้องปฎิบัติ

๑. กำกับดูแลการเบิก จ่าย ยืม และคืนตำราของ นนร. ข้าราชการและครู – อาจารย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. ดูแลรักษาตำรา ซ่อมทำตำราที่ชำรุดให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

๓. จัดเก็บตำราที่ นนร. นำมาคืนเข้าที่ให้เรียบร้อย

๔. ดูแลรักษาทำความสะอาดตำรา ชั้นเก็บตำรา และสถานที่ทำงาน

๕. ช่วยเหลือ พ.จ.อ.ในงานด้านธุรการ

๖. ตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๗. ดูแลตรวจสอบอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของคลังตำรา และบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย