การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ … 1.ประเมินผลคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 28 ประจำปี 2559 2.หาแนวทางในการการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรในครั้งต่อไป

ความพึงพอใจการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการทำสัญญาเข้าเป็น นนร. ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์…เพื่อ 1>ประเมินความพึงพอใจในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นนร. และการทำสัญญาเข้าเป็น นนร.ประจำปีการศึกษา 2560 2>เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติในครั้งต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร. ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์ … เพื่อ 1>ศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.ในปีการศึกษา 2560 2>ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.ในปีการศึกษา 2560 และ 3>ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.

การประเมินคุณภาพนักเรียนนายเรือที่ปรากฏตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2559

วัตถุประสงค์ … เพื่อ 1>ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ นนร. คือ”สุภาพบุรุษ ผู้นำ เชี่ยวชาญวิชาชีพทหารเรือ” 2>ให้ได้ข้อมูลมาประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ รร.นร. รอบสี่ (2559-2563) ตัวบ่งชี้ที่ 29 อัตลักษณ์ นนร. และ 3>ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินความพึงพอใจสายสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนนายเรือในพื้นที่ จ.ตราด จ.จันทบุรี และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ … 1>เพื่อประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์บุคลากร รร.นร. ในพื้นที่ จ.ตราด จ.จันทบุรี และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ช่วงระหว่างวันที่ 15 – 17 มี.ค.60 และ 2>เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์บุคลากร รร.นร. ครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ

วัตถุประสงค์ … 1>เพื่อวิเคราะห์คะแนน ALCPT ของ นนร. 2>เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ รร.นร. 3>เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของ นนร. 4>เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และคะแนน ALCPT ของ นนร. และ 5>เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคะแนน ALCPT ของ นนร.
6. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ นนร.

การประเมินผลโครงการเปิดเรือนเยือนนายเรือ ปี 59 (RTNA Open House 2016)

วัตถุประสงค์ … 1>เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการเปิดเรือนเยือนนายเรือ ประจำปี 2559 และ 2>เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความพึงพอใจการดำเนินงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ รร.นร.ปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์ … 1>เพื่อประเมินความพึงพอใจบุคลากรของ รร.นร.ในการดำเนินงานที่สะท้อนตามเอกลักษณ์ของ รร.นร. คือ “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำและเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ” 2>ใข้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ รร.นร. ให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ รร.นร. ต่อไป

การวิเคราะห์สถานภาพนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วัตถุประสงค์ … 1>เพื่อศึกษาสถานภาพส่วนบุคคล สถานภาพทางครอบครัว และสถานภาพทางการศึกษา และ 2>เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับคะแนนเฉลี่ยก่อนเข้ารับการศึกษาที่ รร.ตท.สปท. กับ ระดับคะแนนเฉลี่ยภายหลังเมื่อสําเร็จการศึกษาจาก รร.ตท.สปท.ไปแล้ว

การประเมินผลการจัดแสดงกิจกรรมทางทหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์ … 1>เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยที่ร่วมจัดกิจกรรมฯ 2>เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ปกครองและเยาวชนที่มาเที่ยวชมงาน และ 3>เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดงานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น