การฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามแนวคิด “การเรียนการสอนแบบพี่สอนน้อง”

You are here: