E-Book : Bookdose Path

E-Book : Bookdose Path

 

        Bookdose Path เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบ Flip page เสมือนอ่านหนังสือจริง ท่านสามารถอ่าน สืบค้น และทำการยืม-คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มที่ต้องการจากฐานข้อมูล Bookdose Path ได้ทั้งบน PC และ โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ Mobile Application หรืออ่านผ่านเว็บไซต์ http://bookdosepath.com ได้ตลอดเวลา

 

 

วิธีการใช้งานผ่านเว็บไซต์ : http://bookdosepath.com

 

วิธีการใช้งานผ่าน Application : BookdosePath