พจนานุกรมศัพท์องค์การระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Organization :รวบรวมและเรียบเรียงโดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์องค์การระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Organization :รวบรวมและเรียบเรียงโดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์องค์การระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Organization: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์องค์การระหว่างประเทศ ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์: