กฎหมายระหว่างประเทศที่น่ารู้ What to Know About International Law

กฎหมายระหว่างประเทศที่น่ารู้ What to Know About International Law

นำเสนอ พจนานุกรมศัพท์ กฎหมายระหว่างประเทศ ในหัวข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่น่ารู้ : เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

 

 

พจนานุกรมศัพท์สงครามและนโยบายทางการทหาร English-Thai Dictionary of War and Military Policy:รวบรวมและเรียบเรียงโดย พลเรือตรี รศ. ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์สงครามและนโยบายทางการทหาร English-Thai Dictionary of War and Military Policy:รวบรวมและเรียบเรียงโดย พลเรือตรี รศ. ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์สงครามและนโยบายทางการทหาร English-Thai Dictionary of War and Military Policy: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์สงครามและนโยบายทางการทหาร ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์ ชาตินิยม จักรวรรดินิยม และลัทธิล่าอาณานิคม English-Thai Dictionary of Nationalism, Imperialism and Colonialism:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ ชาตินิยม จักรวรรดินิยม และลัทธิล่าอาณานิคม English-Thai Dictionary of Nationalism, Imperialism and Colonialism:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ ชาตินิยม จักรวรรดินิยม และลัทธิล่าอาณานิคม English-Thai Dictionary of Nationalism: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ชาตินิยม จักรวรรดินิยม และลัทธิล่าอาณานิคม ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์ระบบการเมืองระดับชาติ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of National Political Systems:รวบรวมและเรียบเรียงโดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ระบบการเมืองระดับชาติ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of National Political Systems:รวบรวมและเรียบเรียงโดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ระบบการเมืองระดับชาติ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of National Political Systems: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ระบบการเมืองระดับชาติ ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Law:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Law:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Law : เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์กฎหมายระหว่างประเทศ ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Economics:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Economics:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of International Economics: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์อุดมการณ์และการคมนาคม อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Ideology and Communication:รวบรวม และเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์อุดมการณ์และการคมนาคม อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Ideology and Communication:รวบรวม และเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์อุดมการณ์และการคมนาคม อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Ideology and Communication: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์อุดมการณ์และการคมนาคม ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์และประชากร อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Geography and Population:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์และประชากร อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Geography and Population:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์และประชากร อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Geography and Population: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ภูมิศาสตร์และประชากร ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์นโยบายต่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Foreign Policy:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์นโยบายต่างประเทศ อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Foreign Policy:รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์นโยบายต่างประเทศ English-Thai Dictionary of Foreign Policy: เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมศัพท์นโยบายต่างประเทศ ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์:

พจนานุกรมศัพท์ทางการทูต  อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Diplomacy: รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรมศัพท์ทางการทูต  อังกฤษ-ไทย English-Thai Dictionary of Diplomacy: รวบรวมและเรียบเรียง โดย พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานันทางกูร

พจนานุกรม หมวดศัพท์พจนานุกรมศัพท์ทางการทูต  English-Thai Dictionary of Diplomacy เป็นหนึ่งในพจนากรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับพจนานุกรมศัพท์ทางการทูต   ในการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผู้เขียนได้ใช้แนวทางปฏิบัติตาม พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อให้สอดคล้องและเกิดความเข้าใจอันดีในแนวทางเดียวกันของครูอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพจนานุกรมเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ลิงก์: