การประเมินคุณภาพ นนร.ที่ปรากฏตามอัตลักษณ์ ปี 58

วัตถุประสงค์ …1>เพื่อประเมินคุณคุณลักษณะของ นนร. คือ “เป็นสุภาพบุรุษ มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญวิชาชีพทหารเรือ” 2>เพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ รร.นร. และ 3>เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา นนร.ให้ปรากฏตามอัตลักษณ์ของ นนร.ต่อไป