การยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของผู้ที่มีสิทธิ์การรักษาของกรมบัญชีกลาง

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ผู้ที่มีสิทธิ์การรักษาของกรมบัญชีกลาง สามารถใช้บัตรประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกได้ทันที

สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th ครับ

ข้อมูลจาก : กรมบัญชีกลาง