การปกครองและปลูกฝังภาวะผู้นำ (K3)   เป็นกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มองค์ความรู้หลัก 5 กลุ่มของ รร.นร. ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ รร.นร. โดยได้กำหนดเป็นเป้าหมายการจัดการความรู้คือ “การผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้มีคุณสมัติตามที่ ทร.ต้องการ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”  ซึงการปกครองและปลูกฝังภาวะผู้นำนี้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ย่อย ด้านการเตรียมความพร้อมของนายทหารปกครอง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างทักษะการปกครองบังคคับบัญชาและภาวะผู้นำ การสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ

การจัดกองพันสวนสนามเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เนื้อหานี้สำหรับสมาชิก RTNAKM เท่านั้น กรุณาล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิกก่อนเข้าชม This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   

คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคล พระราชทาน ๒๕๖๒

เนื้อหานี้สำหรับสมาชิก RTNAKM เท่านั้น กรุณาล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิกก่อนเข้าชม This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   

แนวทางปฏิบัติท่ารับพระราชทานกระบี่ ๒๕๖๒

เนื้อหานี้สำหรับสมาชิก RTNAKM เท่านั้น กรุณาล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิกก่อนเข้าชม This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   

ธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยทหาร

เนื้อหานี้สำหรับสมาชิก RTNAKM เท่านั้น กรุณาล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิกก่อนเข้าชม This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In