น.อ.หญิง สมพร แก้วละมูล

    ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Excel เป็นเ…

น.อ.หญิง อรัญญา ศรียัพ

น.อ.หญิง อรัญญา ศรียัพ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ การวัด และ…

น.อ.หญิง ดวงสุดา ปั่นเมืองปัก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน…

น.ท.ผศ.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร

น.ท.ผศ.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร – ผู้เชี่ยวชาญด้านการออ…

น.อ.รศ.ไกรสิทธิ์ มหิวรรณ

ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ – ผู้ชำ…

น.ท.หญิง สายฝน เกียวสัมพันธ์

    ตำแหน่ง อาจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ…