น.อ.รศ.อุดมศักดิ์ บุญประเสริฐ

Administrator

ผู้ดูแลระบบ

น.อ.คมสัน กลิ่นสุคนธ์

ผอ.กวกด.ฝศษ.รร.นร.

คณะทำงาน

พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์

รอง ผบ.รร.นร.(1)

หัวหน้าคณะทำงาน

พล.ร.ต.บวร มัทวานุกูล

เสธ.รร.นร.

คณะทำงาน

พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร

หน.ฝศษ.รร.นร.

คณะทำงาน

น.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน

รอง เสธ.รร.นร.

คณะทำงาน KM การจัดการความรู้ โรงเรียนนายเรือ

น.อ.สุุภชิต นาวีสุรพล

รอง หน.ฝศษ.รร.นร .

คณะทำงาน

น.อ.วรพล จันทมาศ

ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร.

คณะทำงาน