การกำหนดค่าการใช้งานพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ ทร. อัตโนมัติ

จากการที่โรงเรียนนายเรือมีระบบเครือข่ายภายในของตนเองและมีการใช้ช่องทางออกสู่ภายนอกผ่านทางผู้ให้บริการระบบเครือข่ายแยกอิสระออกจากระบบเครือข่ายของกองทัพเรือ ถึงแม้จะมีช่องทางเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในของกองทัพเรือ แต่ผู้ใช้งานทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของกองทัพเรือผ่านช่องทางดังกล่าวได้โดยตรง เราสามารถกำหนดค่าการใช้งานให้สามารถเชื่อมต่อ Proxy Server ของ ทร. ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปกลับมา

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการทำการวิจัย องค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพและความสัมฤทธิ์ผลในการวิจัย ได้แก่ ทุนสนับสนุนการทำการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้การวิจัยสามารถเกิดขึ้นได้และดำเนินการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การจัดการความรู้ ครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์จากอาจารย์ ฝศษ.รร.นร. ที่ได้ทำการวิจัยที่ผ่านมา ในประเด็นเรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ว่า ผู้ทำการวิจัยควรมีเทคนิคในการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนจากคณะกรรมการผู้พิจารณา ทั้งนี้ผู้ขออนุมัติทุนต้องแสดงให้เห็นว่า โครงการวิจัยของผู้ทำวิจัยเป็นโครงการวิจัยที่น่าสนใจ ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสามารถนำไปศึกษาต่อยอดเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ขั้นตอนและรายละเอียดของเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

การทดลองเอียงเรือ

inclining experiment 2018 pre lab version

inclining experiment 2018 lab version

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบเรือ นั่นก็คือ การทรงตัวของเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือรบ ซึ่งจะต้องคงสภาพลอยลำเพื่อทำการรบให้ได้นานที่สุดถึงแม้ว่าจะโดนยิงจนเรือทะลุแล้วก็ตาม เมื่อมีการออกแบบแล้ว ก็ต้องมีการทดลองการทรงตัวของเรือ โดยการเอียงเรือเพื่อหาค่าต่าง ๆ เช่น จุดศูนย์ถ่วง เป็นต้น

เอกสารที่แนบนี้ เป็นตัวอย่างการทดลองการเอียงเรือ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้ นนร. เข้าใจในหลักการ และเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาในระดับสูงต่อไป

ขอขอบคุณ น.ท.สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล ผู้สนับสนุนข้อมูล

การกำหนดตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรม XFlow สำหรับการคำนวณความต้านทานเรือ

นนร. พรรคกลินอาจจะคุ้นเคยกับการคำนวณหาความต้านทานเรือกันบ้างแล้ว  แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราสามารถใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยในการคำนวณได้ด้วย มาถึงตรงนี้ นนร. ที่ทำโครงงานบางกลุ่มอาจจะนึกออกแล้วว่าต้องเป็นโปรแกรมที่กลุ่มตนกำลังศึกษาอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งก็คือโปรแกรม XFlow นั่นเอง

ลองมาศึกษากันดูนะครับว่าในการตั้งค่าตัวแปรในโปรแกรมนั้นมีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จัก หรือต้องการศึกษาเพิ่มเติม สามารถมาปรึกษา น.ท.สุทธิพงษ์ ที่ กววร.ฝศษ. ได้ครับ

km_การกำหนดตัวแปรในโปรแกรม xflow เพื่อการคำนวณ

ผู้เขียน น.ท.สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล

จะเขียน proposal อย่างไร (How To Write a Proposal)

นนร. หลายนายคงรู้จัก proposal กันบ้างแล้ว โดยเฉพาะ นนร. ที่เริ่มทำโครงงาน เพราะหลังจากที่ความคิดตกผลึก ได้ข้อตกลงใจกันในกลุ่มแล้วว่าจะทำอะไร ก็ต้องหาข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตนสนใจ นำมาเขียน proposal เพื่อขออนุมัติการทำโครงงานนั้น