AAR การสอนออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ทำให้ต้องปรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนออนไลน์ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องเกิดปัญหาในการใช้ Application สัญญาณอินเตอร์เน็ตทั้งของอาจารย์และของนักเรียน การสื่อสาร ถาม-ตอบ การกำกับ ตรวจสอบพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ดังนั้น หลังจากจบภาคเรียนที่ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อาจารย์จึงได้จัดทำ After Action Review (AAR) เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

AAR การสอนแบบออนไลน์ แคลคูลัส 3

AAR-การสอนแบบออนไลน์ แคลคูลัส 2

AAR น.อ. รศ.อมรเทพ

AAR น.ท.ผศ.พีระพงษ์

AAR-การสอนออนไลน์-เดินเรือ

AAR น.ท.หญิง สายฝน

AAR น.ต.อานนท์

AAR การสอนแบบออนไลน์ คณิตศาสตร์วิศวกรรม

AAR การสอนออนไลน์ คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล

สื่อการสอนวิชาแคลคูลัส 2

สื่อการสอนวิชาแคลคูลัส 2

 

ทบทวนเรื่องการอินติเกรตทีละส่วน (by part)

 

ทบทวนเรื่องการแทนค่าตรีโกณมิติ (trigonometry substitution)

 

ทบทวนเรื่องการแยกเศษส่วนย่อย (partial fraction)

 

ทบทวนเรื่องการเขียนสมการในพิกัดเชิงขั้ว

 

ทบทวนเรื่องการหาพื้นที่โดยใช้อินติเกรตสองชั้น (double integral)

 

14 มีนาคม วันคณิตศาสตร์โลก

นักคณิตศาสตร์ร่วมกันกำหนดให้ วันที่ 14 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันคณิตศาสตร์โลก ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์