การคิดอย่างมีเหตุผล

วิชาความเป็นพลเมืองโลก หัวข้อการคิด (Thinking) วันที่ 19 ส.ค.๖๒

โดย น.อ.หญิง รศ.ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ์

สอนการคิดอย่างมีเหตุผล (1)

เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก slide  ของ รศ.นิลมณี   พิทักษ์ และรศ.ลัดดา ศิลาน้อย