แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการกินเจของสังคมไทย (The way of development to promote a social vegetarianism of Thailand)

แนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการกินเจของสังคมไทยนั้น ควรพัฒนาให้ความรู้
ความเข้าใจ การรับรู้ถึงภาวะสุขภาพและความเสี่ยงต่อสุขภาวะของคนในชุมชนส่งเสริมให้
ตระหนักถึงความสำคัญของการกินเจ ตลอดจน แนะนำแนวทางในการกินเจ โดยให้คนใน
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการประสานงานร่วมกับ
โรงพยาบาลภายในชุมชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลดังกล่าว ทั้งนี้แกนนำชุมชนใน
แต่ละชุมชนควรมีการประสานงาน และเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพไปยังชุมชนอื่น เพื่อให้
เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพจากการกินเจของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญดังกล่าวคือ
คนในชุมชนควรมีความเข้าใจในการกินเจ ตลอดจนหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ต้องพยายามสร้างการรับรู ้ เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การปรับปรุงกระบวนการรับชิ้นงานชุบโลหะ

กองวิชาฟิสิกส์และเคมี ฝ่ายศึกษา   ให้บริการชุบเครื่องหมาย กระดุม  หัวเข็มขัด อุปกรณ์ประกอบกระบี่ ซึ่งเป็นประกอบของเครื่องแบบที่ส่งผลถึงความสง่างามของเครื่องแบบทหารเรือ การรับชิ้นงานโลหะที่ต้องการชุบเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการชุบโลหะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนจึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการส่งชิ้นงานเพื่อให้งานชุบโลหะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

การปรับปรุงกระบวนการส่งชิ้นงานชุบโลหะ