มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ

มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ

การประเมินผลการปฏิบัติ ไม่ใช่เป็นการมุ่งตรวจสอบหรือจับผิดการปฏิบัติ แต่มีเป้าประสงค์หลักคือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมถึงเป็นการศึกษาว่าในการปฏิบัติมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป
สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำ สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามนี้
มือใหม่…ประเมินผลการปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นโครงการ

งานบริการวิชาการด้านสถิติประวัติ การวิจัย และประเมินผลการศึกษา (กถจ.รร.นร.)

จัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการทางการศึกษา (K5) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์ความรู้หลัก 5 กลุ่ม ของ รร.นร. ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ รร.นร. โดยมี กถจ.รร.นร.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานย่อย ดังนี้

1. การสถิติและประวัติ (การจัดทำประวัติ, การขึ้นทะเบียนกองประจำการ, รายงานสถิติต่าง ๆ)
2. การวิจัยและพัฒนาการการฝึกหัดศึกษา (งานวิจัยสถาบัน)
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา (งานรวมคะแนนและเสนอผลสอบความรู้ นนร.)
4. การบริการและงานสนับสนุน (งานระบบสารสนเทศ, งานใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองต่าง ๆ)