คู่มือประจำตำแหน่ง ช่างตัดผม แผนกพลาธิการ กบก.ฝบก.รร.นร.

-หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.ดำเนินการตัดผม นนร.
๒.ดูแลอุปกรณ์การตัดผมต่าง ๆ
๓.ทำความสะอาดในห้องตัดผม
๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
๑.ดำเนินการตัดผม นนร.
๒.ดูแลอุปกรณ์การตัดผมต่าง ๆ
๓.ทำความสะอาดในห้องตัดผม