คู่มือประจำตำแหน่ง ประจำแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

คู่มือประจำตำแหน่ง ประจำแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  ร.อ.สมบัติ  ศักดิ์สิทธิ์ ประจำแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก 

สนับสนุนการซ่อมทำให้กับ นขต.รร.นร.และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑การกำกับดูแลและควบคุมในการซ่อมทำงานอื่นๆให้กับ นขต.รร.นร.และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๑.๑การตรวจสอบงานที่ไดรับมอบหมาย

๓.๑.๒ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์

๓.๑.๓ ดำเนินการซ่อมทำ

๓.๒กำกับดูแลข้าราชการในแผนกฯในเรื่องต่างๆ ระเบียบ วินัย และการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย