การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ

บริการยืม-คืน คือ บริการให้ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบการยืมของห้องสมุดเพื่อให้ความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  ในกรณีที่ยืมเกินกำหนดผู้ยืมต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือกำหนด

Workflow-การยืม

Workflow-การคืน

คู่มือประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร. (พ.จ.อ.)

คู่มือประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร. (พ.จ.อ.)

 

๑. ชื่อ-สกุล

พ.จ.อ.ชโลทร แจ่มกระจ่าง          ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลืองานพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด งานลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ และเตรียมทรัพยากรสารเทศให้พร้อมก่อนออกให้บริการ งานบริการสารสนเทศ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

๒.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑ การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ

๓.๒ การประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ

๓.๓ การพิมพ์สันหนังสือ และบาร์โค้ดด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

๓.๔ การพิมพ์ซองบัตร และบัตรยืมหนังสือ

๓.๕ การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

๓.๖ การบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

๔. หน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๔.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

๔.๒ การจัดการความรู้ของแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.

๔.๓ การดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ ส.ของแผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร.