คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.ผลิตตำรา กคช.ฝบก.รร.นร. (พ.จ.อ.พงศกร ปลั่งวงศ์ )

ภาระงานประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตตำรา แผนกผลิตตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.(พ.จ.อ.)

๑. ชื่อ-สกุล พ.จ.อ.พงศกร  ปลั่งวงศ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตตำรา แผนกผลิตตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.

๒. หน้าที่หลัก

๒.๑ ดูแลการผลิตตำรา การเข้าเล่ม ทำปก และคู่มือการเรียนการสอนของ นนร.และ  ครู – อาจารย์

๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑ สนับสนุนการผลิตตำรา การเข้าเล่ม ทำปก และคู่มือการเรียนการสอน

ให้แก่ นนร.และ  ครู – อาจารย์

๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ