คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้ กงน.ฝบก.รร.นร.

 

คู่มือตำแหน่งช่างแผนกช่างไม้กงน.ฝบก.รร.นร.

๑. ยศ/ชื่อ – สกุล  พ.จ.อ.นิธิศพงศ์  วงษ์พันธรรมตำแหน่ง ช่างเขียนแบบกงน.ฝบก.รร.นร.ช่วยราชการแผนกช่างไม้ฯ

๒. หน้าที่หลัก 

๒.๑ ปฎิบัติงานด้านงานสี/งานไม้ทุกชนิด

๒.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๒.๓ ปฏิบัติงานช่างไม้ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :

๓.๑ ปฎิบัติงานด้านงานสี/งานไม้ทุกชนิด

๓.๒ ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๓.๓ปฏิบัติงานอื่น ๆ ขัดไม้/ ทาสี/ติดตั้ง/ซ่อมทำสนับสนุนงานไม้ต่างๆภายในหน่วย

คู่มือการทำงานแผนกช่างไม้

เรื่อง  ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบอและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียนแสดงผลการเรียน

ด้วย โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์จะขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ นายนาวี รักษาไทย ซึ้งสำเร็จการศึกษาระดับชั้นระดับมัธยมศึกตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน จากศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ ว่าสำเร็จการศึกษาตามใบแสดงผลการศึกษา (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จริงหรือไม่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการสมัครรับราชการต่อจากเวลากองประจำการ และกรุณาแจ้งผลการตรวจสอบให้โรงเรียนนายเรือ ทราบในโอกาสแรก