คู่มือประจำตำแหน่ง นายทหารส่งกำลังบำรุง กรม นนร.รอ.รร.นร.

ตำแหน่ง

นายทหารส่งกำลังบำรุง กรม นนร.รอ.รร.นร.

หน้าที่หลัก

ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ

– ปกครองบังคับบัญชากำลังพลในสังกัด

– มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านส่งกำลังบำรุงภายใน กรม นนร.รอ.รร.นร.

– บริหารงาน และประเมินผลการดำเนินงานในส่วนงานส่งกำลังบำรุงภายใน กรม นนร.รอ.รร.นร.

– มีหน้าที่การรักษาความปลอดภัยในส่วนที่รับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

– กำกับดูแลการปกครองบังคับบัญชาภายในสังกัด

– กำกับดูแลการดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุงภายใน กรม นนร.รอ.รร.นร.

– กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงภายใน กรม นนร.รอ.รร.นร.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในเรื่องการฝึกศึกษาของ นนร.

– ดำเนินการด้านการรักษาการณ์ และรักษาความปลอดภัยของ กรม นนร.รอ.รร.นร.ตามแนวทางที่กำหนด