ภาระงานประจำตำแหน่งช่างเขียน แผนกผลิตตำรา.กคช.ฝบก.รรนร.(พ.จ.อ.)

ชื่อ-สกุล พ.จ.อ.จิรายุ  ปลั่งวงศ์ ตำแหน่ง ช่างเขียนแผนกผลิตตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.

๒.หน้าที่หลัก

๒.๑ รับนโยบายและรับงานจากประจำแผนกผลิตตำรา

๒.๒ เขียนภาพเขียนอักษรคู่มือการเรียนการสอนครู-อาจารย์

๒.๓ งานเขียนต่าง ๆ

๒.๔ งานตัดสติ๊กเกอร์ตามหน่วยที่ร้องขอ

๒.๕ ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย