คำสั่งโรงเรียนนายเรือ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้

รร.นร.ได้มีการลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดการความรุ้ของ รร.นร. เป็ลกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ รร.นร. และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างคำสั่งตามความเหมาะสมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแตปี งป.๖๐ รร.นร.มีเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการความรู้สู่ความเป็น ๔.๐ กล่าวคือมีการใช้ weblog ในการจัดการ ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกลั่นกรอง จัดเก็บ และเผยแพร่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของกำลังพล รร.นร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการเปลี่ยนชื่อ จากคณะกรรมการการจัดการความรู้ เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการฐานความรู้ เมื่อปี งป.๖๐

คำสั่งแต่งตั้งผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ 66

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฐานความรู้ รร.นร. (ปี งป.๖๓)

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการฐานความรู้ของโรงเรียนนายเรือ

คำสั่ง รร.นร.แต่งตั้ง KM Fa.ปี ๕๙

คำสั่ง รร.นร.แต่งตั้ง KM Fa ปี ๖๐