พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ และอนุบัญญัติ

การจัดการศึกษาของ รร.นร.ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ รร.นร. จึงควรทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ดังกล่าวและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 1 พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง๑ พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะฯ พ.ศ.๒๔๙๗๒ พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๕