คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งประจำแผนกเตรียมการ กพล.กรม นนร.รอ.(น.ต.)

หน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตงาน (อัตรา น.ต.)

  1. ช่วยเหลือหัวหน้าแผนกในการวางแผน และดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ สำหรับใช้ฝึกสอนกีฬาให้กับ ครูพลศึกษาตามที่ร้องขอ
  2. ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนวิชาการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ ให้กับครูผู้สอนตามที่ร้องขอ
  3. ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายเรือ
  4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย