งานประจำหน้าที่ เสมียนการเงิน แผนกการเงิน บก.รร.นร.

  1. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ และค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
  2. จัดซื้อจัดจ้าง
  3. งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย