คู่มือประจำตำแหน่ง จนท.เครื่องโสตทัศนศึกษา ผ.อุปกรณ์การศึกษา กคช.ฝบก.รร.นร.

-หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.ดูแลการใช้สื่อการเรียนการสอนเครื่องฉายภาพทุกชนิด
๒.ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
๑. สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เครื่องฉายภาพทุกชนิด และ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาเบื้องต้น
๒.ดูแลและบำรุงรักษารับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ