คู่มือประจำตำแหน่ง เสมียน ฝบก.รร.นร.

๑. ชื่อ-สกุล พ.จ.อ.อานัติ  สารวัตร์  ตำแหน่ง เสมียน ฝบก.รร.นร.

๒.หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.๑ เป็นหัวหน้าเสมียนธุรการ ฝบก.รร.นร.

๑.๒ งานด้านธุรการและสารบรรณ

๑.๓ พิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ

๑.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

๓.๑ ควบคุมกำกับดูแล จนท.เสมียนใน บก.ฝบก.รร.นร.

๓.๒ ควบคุมและดำเนินการ การรับ-ส่งหนังสือ ตรวจสอบ เสนอ

การเก็บรักษา การตรวจค้น การสำเนาแจกจ่าย การโต้ตอบ

ติดตาม ฯ ตลอดจนดูแลรับผิดชอบเครื่องใช้สำนักงาน

๓.๓ พิมพ์เอกสารทางธุรการ หนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ

ตามที่ได้รับมอบหมาย