การถอดความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานสายกำลังพลของโรงเรียนนายเรือ โดยได้ทำการสัมภาษณ์ พ.จ.อ.ชวลิต อ่อนอรุณ

You are here: