การรับและตรวจสอบหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

You are here: