QISKID Model: การจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการกำลังพลของโรงเรียนนายเรือ ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

You are here: