PMID Model : การจัดการความเสี่ยงด้านการรับ/ส่งเสบียง ของโรงเรียนนายเรือตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

You are here: