คำกล่าวถวายเครื่องสักการะและเครื่องสังเวยเสด็จเตี่ยฯ บนเขาแหลมปู่เจ้า ของ มฝ.นนร. พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติ โดย น.ท.สมปอง วัฒนกูล อศจ.กพ.บก.รร.นร.

You are here: