การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๒๙ ประจำปี ๒๕๖๐

โดย กองสถิติและวิจัย รร.นร.

You are here: