การปฏิบัติของประธานเมื่อเสร็จพิธี โดย น.ท.สมปอง วัฒนกูล อศจ.บก.รร.นร.

You are here: