การตรวจวัดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสในลักษณะต่อเนื่อง (Plate Motion Monitoring using Continuous Global Positioning System, CGPS)

You are here: