การปกครองและปลูกฝังภาวะผู้นำ (K3)   เป็นกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มองค์ความรู้หลัก 5 กลุ่มของ รร.นร. ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ รร.นร. โดยได้กำหนดเป็นเป้าหมายการจัดการความรู้คือ “การผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้มีคุณสมัติตามที่ ทร.ต้องการ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”  ซึงการปกครองและปลูกฝังภาวะผู้นำนี้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ย่อย ด้านการเตรียมความพร้อมของนายทหารปกครอง การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างทักษะการปกครองบังคคับบัญชาและภาวะผู้นำ การสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ