คู่มือการใช้เว็บ KM

เนื้อหาการอบรมการใช้เว็บ KM  เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กวณ.ฝศษ.รร.นร. อาคาร 6 ชั้น 4

 

 

power point การอบรมการใช้เว็บ KM

RTNAKM-TRAINING (1)

โดย kaniwin

กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน ไอดู ครีเอชั่น

การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ประจำปี งป.60

คณะทำงานการจัดการความรู้ รร.นร.นำทีมโดย พล.ร.ต.หญิง พรทิพย์ เมฆลอย ผทค.ทร. ไปนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ประจำปี งป.60 เมื่อ 7 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุม 2 บก.ทร. ต่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลการจัดการความรู้ของ ทร. โดย รร.นร.นำเสนอ “การปรับกระบวนทัศน์ (paradigm shift) เพื่อพัฒนาสู่ RTNA 4.0” หรือยกระดับ รร.นร.สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม และองค์กรขีดสมรรถนะสูง  เป็นการแสดงการขับเคลื่อนแบบก้าวกระโดด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ตามนโบาย Thailand 4.0  ในบริบทของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง