แผนการจัดการความรู้ของ รร.นร.

การจัดการความรู้ของ รร.นร.ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้รายปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร.  นโยบาย ทร.  แผนยุทธศาสตร์ รร.นร.ปี ๕๘ – ๖๗  และนโยบาย ผบ.รร.นร.  รวมทั้งความต้องการของหน่วยผู้รับผลลผลิตของ รร.นร.  ซึ่งแผนการจัดการความรู้ดังกล่าว ได้บูรณาการแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงเข้าไว้ด้วยกัน  ภายใต้งบประมาณที่ ทร.จัดสรรให้ในแต่ละปี

ซึ่งการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ มีผู้รับผิดชอบคือคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ รร.นร. แต่งตั้งตามคำสั่งโรงเรียนนายเรือ ซึ่่งมีการทบทวนคำสั่งตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ รร.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ รร.นร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ขออนุมัติโครงการ การพัฒนาสู่ RTNA 4.0

คู่มือการใช้เว็บ KM

เนื้อหาการอบรมการใช้เว็บ KM  เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กวณ.ฝศษ.รร.นร. อาคาร 6 ชั้น 4

 

 

power point การอบรมการใช้เว็บ KM

RTNAKM-TRAINING (1)

โดย kaniwin

กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน ไอดู ครีเอชั่น