การปฏิบัติงานคลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร.

การปฏิบัติงานคลังตำรา กคช.ฝบก.รร.นร. จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่ ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานของคลังตำรามีความต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวก ศึกษาแผนงานก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นายคลังตำรา กคช

  • การเตรียมตำราสำหรับ มฝ.นนร.

      

  • การแยกตำราที่ นนร.นำส่งคืนเพื่อเก็บเข้าชั้น

   

  • นนร.เบิกยืมตำรา

  • การลงชื่อตำราที่เบิกยืม

 

  • จนท.คลังตำราทำหน้าที่เบิกยืมตำราให้ นนร.

  • จนท.คลังตำราถ่ายเอกสารการเรียนการสอนให้ นนร.

งานบริการวิชาการด้านสถิติประวัติ การวิจัย และประเมินผลการศึกษา (กถจ.รร.นร.)

จัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการทางการศึกษา (K5) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์ความรู้หลัก 5 กลุ่ม ของ รร.นร. ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของ รร.นร. โดยมี กถจ.รร.นร.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานย่อย ดังนี้

1. การสถิติและประวัติ (การจัดทำประวัติ, การขึ้นทะเบียนกองประจำการ, รายงานสถิติต่าง ๆ)
2. การวิจัยและพัฒนาการการฝึกหัดศึกษา (งานวิจัยสถาบัน)
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา (งานรวมคะแนนและเสนอผลสอบความรู้ นนร.)
4. การบริการและงานสนับสนุน (งานระบบสารสนเทศ, งานใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองต่าง ๆ)

การวิจัยและพัฒนาการฝึกหัดศึกษา (การวิจัยสถาบัน)

การวิจัยและพัฒนาการการฝึกหัดศึกษา (งานวิจัยสถาบัน) เป็นกลุ่มงานย่อยของกลุ่มงานบริการวิชาการด้านสถิติประวัติ การวิจัย และประเมินผลการศึกษา จัดอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการทางการศึกษา (K5) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ กถจ.รร.นร. ซึ่งมีผลงานการวิจัยที่ผ่านมา ดังนี้

ขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัยโรงเรียนนายเรือ

 

โรงเรียนนายเรือมีกองทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทบุญรอดฯ เป็นประจำทุกปี ( 4 แสนบาท/ปี) และจากผู้สนับสนุนอื่น ๆ ที่คอยสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ ของโรงเรียนนายเรือได้สามารถทำงานวิจัยและพัฒนาได้ ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และภารงานของอาจารย์ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ ที่จะต้องทำงานสอน และพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการทำงานวิจัยควบคู่กันไปด้วย