การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร.ปีการศึกษา 2555

วัตถุประสงค์ … 1>ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. 2>ศึกษาการนําความรู้ที่ได้จากหลักสูตรการศึกษา รร.นร. และ ป.บัณฑิตฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3>ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหารผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. และ 4>เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกศึกษาของ รร.นร. ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

รายงานการประเมินผลการจัดการความรู้ รร.นร. ปี 59

วัตถุประสงค์ เพื่อ 1>ตรวจสอบความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ รร.นร. งป.59 2>เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้ รร.นร. งป.59 3>เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการความรู้ รร.นร. งป.59 และ 4>เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการจัดการความรู้ของ รร.นร.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 29 ปี 60

วัตถุประสงค์ … เพื่อ 1>ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ 2>ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 28 ปี 59

วัตถุประสงค์ … เพื่อ 1>ประเมินผลคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 28 ประจำปี 2559 2>หาแนวทางในการการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมชั้นสัญญาบัตรในครั้งต่อไป

ความพึงพอใจการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการทำสัญญาเข้าเป็น นนร. ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์…เพื่อ 1>ประเมินความพึงพอใจในการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นนร. และการทำสัญญาเข้าเป็น นนร.ประจำปีการศึกษา 2560 2>เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติในครั้งต่อไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร. ปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์ … เพื่อ 1>ศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.ในปีการศึกษา 2560 2>ศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.ในปีการศึกษา 2560 และ 3>ศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ รร.นร.

การประเมินคุณภาพนักเรียนนายเรือที่ปรากฏตามอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2559

วัตถุประสงค์ … เพื่อ 1>ประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ นนร. คือ”สุภาพบุรุษ ผู้นำ เชี่ยวชาญวิชาชีพทหารเรือ” 2>ให้ได้ข้อมูลมาประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ รร.นร. รอบสี่ (2559-2563) ตัวบ่งชี้ที่ 29 อัตลักษณ์ นนร. และ 3>ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

การประเมินความพึงพอใจสายสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนนายเรือในพื้นที่ จ.ตราด จ.จันทบุรี และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์ … 1>เพื่อประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์บุคลากร รร.นร. ในพื้นที่ จ.ตราด จ.จันทบุรี และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ช่วงระหว่างวันที่ 15 – 17 มี.ค.60 และ 2>เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมพัฒนาสายสัมพันธ์บุคลากร รร.นร. ครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรือ

วัตถุประสงค์ … 1>เพื่อวิเคราะห์คะแนน ALCPT ของ นนร. 2>เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ รร.นร. 3>เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของ นนร. 4>เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และคะแนน ALCPT ของ นนร. และ 5>เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคะแนน ALCPT ของ นนร.
6. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ นนร.